zondag 18 december 2011

Podocarpus multi-actor simulatie voor Netwerk Participatie op 3 februari 2012


Nog plaatsen beschikbaar voor de Podocarpus simulatie die we vanuit Cycloop begeleiden voor het Netwerk Participatie!


Hier de aankondiging die op de website van Netwerk Participatie te vinden is:

Heb jij ook zin om eens aan den lijve te ondervinden hoe het is om met heel wat verschillende actoren een oplossing te vinden voor een complex maatschappelijk vraagstuk? Dan is het Podocarpus park simulatiespel zeker iets voor jou! In het kader van zijn doctoraatsonderzoek ontwikkelde Art Dewulf (Wageningen Universiteit) aan de hand van een echte case uit Zuid-Amerika een uitgekiend, complex, gelaagd multi-actorspel. Door het spelen van dit spel leren we bijvoorbeeld hoe verwarring en onenigheid ontstaan wanneer de verschillende partners de op te lossen kwestie anders framen. Het is een intense (leer)ervaring waarbij we samen onderzoeken wat cruciale sleutelmomenten zij om dergelijke processen met succes te kunnen begeleiden. Art schreef hierover een boeiend artikel in een speciale editie van het HRD nummer Develop (winter 2010) . Je kan het hier vinden.

Het belooft een boeiende dag te worden. Er zijn 20 plaatsen en jij kan erbij zijn door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen. De dag zal plaatsvinden in www.heerlijckyt.org op 3 februari 2012 en kost voor leden 210 euro en niet-leden 250 euro.


dinsdag 6 december 2011

Cycloop Course on “Facilitating multi-actor collaboration for sustainable resources management”


The intensive training course “Facilitating multi-actor collaboration for sustainable resources management” will take place in Brussels, Belgium, from April 16 till 24, 2012. It is a joined initiative of Cycloop, network of experienced action-researchers specialized in multi-actor collaboration and sustainability (www.cycloop.org) and the Centre for Sustainability Management of the HUBrussel (Brussels University College www.hubrussel.be, part of the Association K.U.Leuven).

The course is based on the principles of experiential learning. We invite participants to use their own experiences with multi-actor collaborative initiatives as an input for the course. The course starts with a multi-actor simulation to provide shared experiences on which we can reflect and build during the following course days. All sessions will be highly interactive.
men at work

The emphasis of the program is on social process facilitation. The course is directed  to scholars and practitioners with experience in local or regional development projects. Candidates from the South can apply for scholarships, covering tuition fee, travel costs and accommodation, funded by the Flemish Interuniversity Council (www.vliruos.be). You can find more information about this training course, including the application form on, the website: www.hubrussel.be/multi-actor. The deadline for subscription is January 31, 2012 and the number of participants is limited to 23.

Vacature voor doctorandus over “Multi-actor governance for sustainable materials management”


Er is een vacature voor een doctoraatsstudent in het kader van het Steunpunt voor Duurzaam Materialenbeleid dat in 2012 van start gaat, en waar Cycloop in participeert. Het onderzoeksonderwerp is “Multi-actor governance for sustainable materials management”. De doctoraatsstudent zal tewerkgesteld worden aan het Centrum voor Duurzaam Ondernemen aan de HUBrussel en gezamenlijk begeleid worden met de Public Administration and Policy groep aan de Wageningen Universiteit. Promoter van het doctoraat is Prof. Dr. ir. Katrien Termeer (Wageningen University) en co-promoteren zijn Marc Craps (HUBrussel) en Art Dewulf (Wageningen University).

Hieronder vind je meer informatie over het project en de vereisten. Voor meer informatie en kandidaatstelling contacteer marc@cycloop.org of art@cycloop.org.

Description of the project

The governance challenges for sustainable materials management are manifold. Entire production and consumptions systems need to be innovated to be able to close the materials circle, requiring transformations from linear supply chains to production-consumption-production cycles. Even without considering the challenges of redesigning material flows on a global level, these transformations present difficult exercises in steering society in a more sustainable direction. Multi-actor governance, implying cooperation between a wide range of public and private actors, is required to make this happen. Working across the boundaries of organizations will be necessary, between government organizations, designers, industries, retailers, NGO’s, consumers, research and education etc. Closing materials cycles creates new interdependencies between government and businesses (e.g. coordinating innovations in materials processing with regulations on production systems and waste treatment), and between producers and consumers (e.g. producers start to depend on consumers for their supply of reusable materials).
Multi-actor governance implies a broad innovation in the public policy field. Focusing on policy networks and policy communities is both more encompassing and discriminating. It involves attention to informal, non-governmental as well as formal, governmental mechanisms, and further differentiation of actors and relationships within the government as well as in society. In any policy domain, a variety of actors take initiatives to achieve their objectives and develop relationships to influence the outcomes. This multi-actor process shapes societal coordination. The patterns that emerge do not rest solely on government authority, but on a multiplicity of in(ter)dependent actors, specific to the policy arena. As such, the networks that develop in this process are – at least to large extent – self-organizing. They function as informal social systems, rather than bureaucratic structures, based on mutual, open-ended commitment, rather than formal contracts.
This research project involves answering fundamental questions, like how can existing concepts and theoretical frameworks on multi-actor collaboration be further developed to make them relevant and applicable for the complex sustainability challenges of materials management? It also involves applied research questions related to the concrete Flemish cases and practices at the core of this research proposal.

Requirements

We are looking for a social scientist with a background in public administration, policy sciences, organization sciences, or communication sciences and a keen interest in multi-actor governance and interaction processes in complex sustainability issues. Academic writing skills are important, because the dissertation will be composed of journal articles in international peer reviewed journals. Fluency in Dutch and English and good communication skills are required to work with stakeholders in cases of sustainable materials management. Experience with empirical research projects, interdisciplinary research, group process facilitation and both qualitative and quantitative research methods will be considered as an advantage.

zaterdag 12 november 2011

Beeldverslag van de C2CN Action Planning Day

Bij deze een video-verslag van de C2CN Action Planning Day, die hier ook eerder werd aangekondigd. Met onder andere Cyclopers Koen Sips en Johan Hovelynck.


C2CN | Action Planning Day from Nele Ostyn on Vimeo.

woensdag 19 oktober 2011

Action Planning Day: C2C in de praktijk brengen in Vlaanderen


Hoe kunnen we in Vlaanderen Cradle to Cradle (C2C) verder in de praktijk brengen?


Wat gaan we vanaf 2012 doen? Waar kunnen we de C2C-praktijk snel inpassen? Waar zit het zogenaamde
laaghangend fruit? En waaraan zal er op langere termijn moeten worden gewerkt? Welke veranderingen worden nu al best ingezet, wetende dat de vruchten daarvan pas door een volgende generatie geplukt zullen worden?  Wat is eigenlijk de rol van de overheid hierbij? Produceert onze industrie volop C2C of eerder in welomschreven niches? Zal het onderwijs C2C-experimenten opnemen in hun curricula, practica, academia of zelfs in de immobiliaria? En waar zijn de proeftuinen waar kringlopen letterlijk kunnen worden uitgeprobeerd?

Op deze vragen willen we antwoorden formuleren en er concrete acties aan koppelen op de C2C Network Action Planning Day van 26 oktober in Leuven.


In de voormiddag worden de krachtlijnen voorgesteld en besproken voor het uitrollen van Cradle to Cradle in Vlaanderen. We verwelkomen hiervoor deelnemers met een brede interesse en goesting om C2C in Vlaanderen verder te brengen; ook deelnemers die mee willen reflecteren op en richting geven aan verdere verfijning van de actielijnen voor C2C. Dit vormt een belangrijke input voor het verfijnen van de Vlaamse krachtlijnen die we op 15 december 2011 aan een breed publiek ter consultatie willen voorleggen.

In de namiddag wordt gezocht naar actie(-ideeën) en verbanden daartussen. Hiervoor verwelkomen we deelnemers die op een concrete actie broeden of al actie nemen op een van de specifieke terreinen zoals onderwijs, bedrijfsnetwerken, overheidsmaatregelen of ruimtelijke ontwikkeling.We nodigen ook enkele experts uit om deel te nemen aan deze besprekingen. Aan het eind van de namiddag
kunnen de C2C-ambities worden bekendgemaakt..


Deze dag is een initiatief van OVAM en wordt mede georganiseerd door Cycloop.

Inschrijven kan hier: http://ovam.be/jahia/Jahia/pid/2541


Programma
8u30 Onthaal en koffie
9u00 Welkom en doel van de dag, Walter Tempst (OVAM)
9u10 Toelichting programma en werkwijze, Koen Sips (Point Consulting & Cycloop)
9u25 Governance voor C2C: het belang van een multi-actor aanpak, Johan Hovelynck (triagram & Cycloop)
9u45 Krachtlijnen voor het uitrollen van Cradle to Cradle in Vlaanderen, Dirk Le Roy (Sustenuto)
10u15 Interactieve bespreking en feedback
11u00 Pauze
11u15 Plenaire terugkoppeling van feedback
12u00 Conclusies, Dirk Le Roy (Sustenuto) en Johan Hovelynck (triagram & Cycloop)
12u30 Lunch
13u30 Open Space on Governance for C2C
Speeddaten: snel kennismaken met deelnemers en C2C-acties
Eerste inventaris van C2C-acties en actie-ideeën voor: onderwijs, bedrijfsnetwerken, ruimtelijke ontwikkeling , rol en sturing van de overheid Uitwerken van acties, actie-ideeën en -verbanden
15u30 Staging the actions: presentatie van concrete acties en actieverbanden
16u15 Afronding en doorkijk op het vervolg
Afsluitende drink


zondag 25 september 2011

Intensive training program on multi-actor collaboration


We are proud to announce the 9-day intensive training program, organized by HUBrussel, sponsored by VLIR-UOS, and staffed by Cycloop, entitled:

Facilitating multi-actor collaboration for sustainable resources management

Brussels (Belgium), April 16 - 24th, 2012


The training course is focused on the social process knowledge and skills to facilitate multi-actor collaboration. Multi-actor collaboration is a promising approach to face complex problems with multiple interdependent actors. The application is situated in local and regional initiatives related to sustainable resources management, like irrigation and drinking water, nature conservation, catchment management, mining conflicts, forestation, etc.

The course is based on the principles of experiential learning. We invite participants to use their own experiences with multi-actor collaborative initiatives as an input for the course. The course starts with a multi-actor simulation to provide shared experiences on which we can reflect and build during the following course days. All sessions will be highly interactive.

We invite particpants from North and South. There are fellowships available for participants from developing countries, funded by VLIR-UOS. The fellowships include tuition fee, travel and accommodation.
For more information, contact info@cycloop.org

Conferentie MOPAN 2012 van 2 tot 4 juli in Wageningen

De jaarlijkse internationale conferentie over Multi-Organisational Partnerships, Alliances and Networks wordt volgend jaar 2-4 juli georganiseerd in Wageningen!

Binnenkort is er meer informatie te vinden op www.mopan2012.wur.nl

De werktitel van de conferentie is "Multi-actor collaboration in an uncertain and ambiguous world"

Simulatiespelen als tools voor leren over en in multi-actorsamenwerking

In het tijdschrift Develop is een artikel verschenen over simulatiespelen als tools voor leren over en in multi-actorsamenwerking (klik hier om het te downloaden), als deel van een special issue over "particileren".


Het uitgangspunt wordt in de inleiding als volgt verwoord:

"In contexten waar actoren met uiteenlopende achtergronden proberen samen te werken zijn participeren en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo zullen we in dit artikel betogen. Wanneer verschillende actoren als partners in een veranderingstraject participeren, vereist deelnemen een belangrijke mate van leren on the spot. Door te leren over de prioriteiten, belangen en perspectieven van de andere actoren wordt dialoog, afstemming en onderhandeling mogelijk."

Vervolgens worden de mogelijkheden van simulatiespelen verkend om te leren over framing in multi-actorcontexten:

"Simulatiespelen bieden heel wat mogelijkheden om te leren over framing in multi-actorcontexten. Als een vorm van ervaringsleren kunnen simulatiespelen voor deelnemers situaties creëren waarin verschillende actoren en verschillende frames prominent zijn. Dit kan door deelnemers in subgroepen actoren te laten vertegenwoordigen met uiteenlopende belangen en perspectieven, en interactiemomenten tussen die actoren te voorzien. Op die manier ontstaat de beleving van een sociaal systeem in miniatuur. De ambitie is daarbij  niet de simulatie zo goed mogelijk een bepaalde praktijksituatie te laten weerspiegelen, maar een interactiecontext te creëren waarin hetzelfde soort processen zich kunnen voordoen. Dit soort multi-actorsimulaties biedt mogelijkheden voor leer-, interventie- en onderzoekstrajecten met betrekking tot multi-actorsamenwerking en framing in het bijzonder."

Tenslotte wordt de ontwikkeling besproken van de multi-actor simulatie "Podocarpus Nationaal Park", en de ervaringen met deze simulatie in een variëteit aan contexten:
"Op procesniveau kunnen deelnemers leren overenere procedurele kwesties zoals het belang van actief luisteren, vergaderingen voorzitten, agenda’s, opmaken en tijd bewaken. Specifiekere procesinzichten hebben naast framing betrekking op het vertegenwoordigen van een achterban, op onderhandelingsstrategieën, op omgaan met conflicten, het afspreken van grondregels, en op sturing en begeleiding van multi-actorsamenwerking."