maandag 11 februari 2019

Relationeel leiderschap in multi-actorsamenwerking

In het tijdschrift Administrative Sciences is net een artikel verschenen van de hand van verschillende Cycloop-auteurs, met als titel "A Relational Approach to Leadership for Multi-Actor Governance". Het artikel is te vinden op https://doi.org/10.3390/admsci9010012. Meer informatie in de Engelstalige blog.


dinsdag 27 november 2018

Multi-actor-samenwerking in onderzoek

De Katholieke Universiteit Leuven organiseert een symposium over universitaire ontwikkelingssamenwerking, met als titel "Multi-stakeholder cooperation in research: myth or must?".


Op de website wordt het onderwerp als volgt omschreven:
'Multi-stakeholder cooperation' has become a buzzword in international development. In order to solve complex global challenges, collaboration between a range of stakeholders from different sectors is a must, so it is said. Only by breaking up disciplinary boundaries and searching for transdisciplinary knowledge creation can we evolve towards the 'systems thinking' and 'systemic change' that is required to solve these challenges.  
But how do such partnerships really work? Is a genuine participatory process in which solutions for development are co-created even possible? Or do power imbalances between, for example, partners from developing countries and those based in the North, persist? Do contexts for multistakeholder cooperation really offer an enabling environment for transdisciplinary research? How precisely are partners who look very differently at knowledge production able to find synergy and complementarity in a multi-stakeholder partnership?
Marc Craps van Cycloop geeft op dit symposium een keynote over "On Co-creation and Trandisciplinarity in Multi-stakeholder Research Processes".

Meer informatie is te vinden op onze Engelstalige website (https://cycloopnetwork.blogspot.com/) en op de website van de KULeuven (https://www.kuleuven.be/english/international/development-cooperation/msh/programme).

zondag 16 juli 2017

Workshop "Collaborating for our future" door Barbara Gray

Op 21 september 2017 verzorgt Prof. Barbara Gray een workshop "Collaborating for our future" in Leuven. Registreren is mogelijk tot 8 september. Het aantal plaatsen is beperkt! Deze workshop wordt georganiseerd door de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de K.U.Leuven in samenwerking met Cycloop.

Meer informatie is te vinden op https://cycloopnetwork.blogspot.nl/2017/07/collaborating-for-our-future_16.html

maandag 20 februari 2017

ECQI 2017: een terugblik op het Cycloop-symposium 'Kwalitatief actieonderzoek in multi-actor samenwerking’.

Van 7 tot 19 februari had de eerste Europese conferentie over kwalitatief onderzoek plaats in de historische gebouwen van de KU Leuven. Aan de University of Illinois was reeds 12 maal een Internationale Conferentie voor Qualitative Inquiry georganiseerd, en de ECQI 2017 was de eerste uitgave in Europa. Het programma legde de nadruk op de kwaliteit van gebruikte onderzoeksmethodes en op de reflexiviteit die past bij kwalitatief onderzoek.

Een uitgebreide reeks ‘pre-conference workshops’ illustreerde de ruime waaier van kwalitatieve methodes, en introduceerde vooral jonge onderzoekers in de principes en de grote variatie van vaardigheden die nodig zijn om de verschillende stappen van een kwalitatief onderzoeksproces te doorlopen. Vervolgens kwamen zowel methodische als thematische illustraties aan bod in de talrijke poster-, paper- en panelsessies, symposia en workshops. Ook de bijzondere vereisten die kwalitatief onderzoek stelt om tot publicatie te komen, kwamen uitvoerig aan bod. Op sommige plaatsen heeft de universitaire academie het blijkbaar moeilijk om dit soort onderzoek voldoende ruimte te geven, maar er lijkt toch evolutie in een verruimende richting. Opvallend voor dit congres was de levendige betrokkenheid van de deelnemers. Ook de openheid en diepgang in de persoonlijke getuigenissen van onderzoekers vielen op als een bijzonder kenmerk voor kwalitatief onderzoek. 

Het Cycloop-symposium over participatief actieonderzoek in multi-actorsamenwerking kende een grote opkomst. Met de focus op actieonderzoek was het op de ECQI enigszins een buitenbeentje en ook het multi-actorproces leek voor velen eerder nieuw. Een 60-tal deelnemers volgden met grote belangstelling en de toelichting bij 3 onderzoekservaringen.

René Bouwen leidde het symposium in met een verduidelijking van principes van actieonderzoek en multi-actorprocessen. 

Styn Grieten bracht een eerste verhaal over een organisatieontwikkelingsproject met interne actorgroepen in een organisatie voor bijzondere jeugdzorg. De interesse van de aanwezigen bleek uit diverse vragen, vooral met betrekking welke actoren aan welke gesprekken en activiteiten deelnamen. Ook de rol van directie en actieonderzoekers was onderwerp van verdere bevraging.

Inge Vermeesch bracht dan de case van het recycleren van vlakglas in een breed multi-actorproject. Vooral ‘contracting’ met een grote diversiteit van actoren kwam in de aandacht, met vragen over de manieren waarop erg uiteenlopende visies en belangen op elkaar betrokken kunnen worden.

Johan Hovelynck besprak een langlopend proces met betrekking tot de veiligheid van in de outdoor- en buitensportsector. Ook hier zijn diverse actoren vanuit zeer verschillende verwachtingen en objectieven op elkaar betrokken. Over de tijdslijn van het verbetertraject en doorheen de kritische vragen van gebruikers komen beslissende ontwikkelingsmomenten voor, die verschillende werklogica’s in gang zet. Vooral de complexiteit van deze sturingscontext was een punt van verwondering en bevraging, en de deelnemers richtten hun aandacht onder meer op de rol en bijdrage van de begeleider-onderzoeker in dergelijk gebeuren.

De vragen naar verdere illustratie van het complexe multi-actorproces en vooral naar de rol en bijdrage van de actie-onderzoeker, nam de meeste gesprekstijd in beslag, zodat het kritische invloedspel tussen de actoren als kern van multi-actorprojecten slechts zijdelings ter sprake kwam. Wel volgden er meteen vragen naar mogelijke toepassing in de werkomgevingen van verschillende deelnemers, die ze vooraf niet per se als voorwerp van actie en onderzoek hadden ingeschat. De verhalen wekten vinnige interesse op en bleken gewaardeerd in het domein van sociaal onderzoek. 

vrijdag 24 juli 2015

Cursus over multi-actorsamenwerking en duurzaamheid

Dankzij financiering van VLIR-UOS organiseert Cycloop een 10-daagse cursus over multi-actorsamenwerking en duurzaamheid, maar deze keer op locatie (Cuenca, Ecuador), in samenwerking met ACORDES, en in het Spaans!


De cursus richt zich op mid-career professionals uit de Andes-regio, en er zijn beurzen beschikbaar om deel te nemen.

Meer informatie (in het Spaans) vind je op
http://www.ucuenca.edu.ec/recursos-y-servicios/prensa/2159-curso-%E2%80%9Cgobernanza-colaborativa-para-la-sustentabilidad%E2%80%9D

vrijdag 17 april 2015

Opleiding "Samen werken aan samenwerken" voor de gemeente Amsterdam

In opdracht van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) hebben we een opleidingsmodule ontwikkeld voor de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam. Het is een programme van vier dagen geworden, georganiseerd door leermanager Marij Swinkels van NSOB en verzorgd door Johan Hovelynck, Katrien Termeer en Art Dewulf.

Op de eerste dag hebben we samenwerking vanuit verschillende perspectieven bekeken, met de nadruk op groepsinteractieprocessen.

Dag twee en drie bestonden uit het spelen en bespreken van de spelsimulatie Podocarpus Nationaal Park. Hierin vertegenwoordigen groepjes deelnemers verschillende actoren die betrokken zijn bij het beheer van een nationaal park, waarrond allerlei economische activiteiten plaatsvinden. Deelnemers krijgen informatie informatie over wegen, infrastructuur, mijnconcessies, grondgebruik en de verschillende gebruikszones in en rond het park. Daarnaast is er ook per actor-specifieke informatie, die alleen beschikbaar is voor die actor. Daarin staat het perspectief
van die actor op de problematiek omschreven – wat hij ziet als belangrijkste problemen, belangen en doelen – en een indicatie van eventuele middelen die de actor ter beschikking heeft. Vijf actoren staan centraal in de simulatie:de gemeente, de ngo, de mijnwerkers, de boeren en het
ministerie van milieu. De opdracht die deze groep van actoren meekrijgt is bewust heel open geformuleerd, met name het gezamenlijke beheer van het park, met een focus op wat er de komende twee jaar prioritair zou moeten gebeuren. De Amsterdamse ambtenaren gingen met veel inzet deze uitdaging aan en brachten de actoren tot leven. Dat leidde uiteraard tot conflicten, en ook tot stevige onderhandelingen en pogingen om de aansluiting te vinden tussen de verschilende belangen en perspectieven. Het resultaat was een rijke bron aan ervaringsmateriaal om naar terug te kijken en te leren over complexe samenwerkingsvormen, de rol van de overheid daarin en over de effecten van je eigen gedrag.

De vierde dag was gebaseerd op cases die door de deelnemers zelf werden voorgesteld, en waarmee we in de vorm van intervisie, netwerkanalyse en procesontwerp mee gewerkt hebben. Het was ook voor ons als begeleiders erg leerrijk om inzicht te krijgen in samenwerkingsprocessen in politiek-bestuurlijk gevoelige omstandigheden.

donderdag 22 mei 2014

Cycloop opleiding multi-actor samenwerking in Holguin, Cuba

Cycloop verzorgde in april een cursus multi-actor samenwerking in Holguin, Cuba in het kader van een Vlir-project over voedeselzekerheid en capacity building in de landbouwsector.
Het project loopt gedurende twee jaar en werd na de officiële academische start enkele maanden geleden, nu in april praktisch opgestart met een kick-off workshop voor alle betrokken actoren.
Vertegenwoordigers van verschillende overheidsdiesten, vanuit de landbouwsector, een aantal lokale landbouwers uit het studiegebied van Calixto Garcia zelf, en specialisten van verschillende faculteiten van de universiteit van Holguin verkenden samen de scope, het potentieel en de praktische invulling van het project. De missie wordt gecoördineerd door K.U.Leuven die hiervoor samenwerkt met U Gent en Cycloop.